Switch Language

Mijn informatie

<

Gebruiksvoorwaarden - Dealerportaal - EU

 

Laatst bijgewerkt op 1 april 2021 

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”) zijn een bindende overeenkomst tussen u (“Dealer” of “Dealers”) en Pentair Management Company (voor zichzelf en voor zijn dochterondernemingen (“Pentair”)). Deze Overeenkomst regelt uw gebruik van het Dealerportaal (samen met eventuele materialen en diensten die daar beschikbaar zijn, en eventuele opvolgers, de “Service”). 

Door op de knop “IK HEB DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN AANVAARD” te klikken of door anderszins uw akkoord te geven: a) aanvaardt en gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn door deze Overeenkomst, in naam van uzelf en, indien van toepassing, elke onderneming, elk bedrijf, elke vennootschap, elke overheidsorganisatie of andere rechtspersoon in wiens naam u optreedt; (b) verklaart en garandeert u dat u in het rechtsgebied waar u verblijft, de wettelijke leeftijd heeft om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Service en om deze Overeenkomst aan te gaan; en (c) gaat u deze Overeenkomst niet aan als consument in de zin van de Richtlijn betreffende Consumentenrechten 2011/83/EU, waarbij een consument verwijst naar een natuurlijke persoon, die optreedt buiten het kader van een economische activiteit (handel, bedrijf, ambacht, vrij beroep); (d) heeft u het recht, de macht en het gezag om deze Overeenkomst aan te gaan, ook in naam van een dergelijke entiteit, indien van toepassing. De termen ‘u” en “uw” zullen zowel u als een dergelijke entiteit omvatten, indien van toepassing. 

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal en kan Pentair de Service niet in licentie geven aan u en mag u de Service niet downloaden, installeren, openen of gebruiken. 

U gaat akkoord met automatische software- of firmware-updates van delen van de Service of IoT-toestellen van Pentair (later bepaald) zoals verder beschreven in Artikel 8 en voor zover toegelaten door de lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met automatische software-updates, mag u de Service niet gebruiken. 

Pentair kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen door de Dealer in overeenstemming met Artikel 24 op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op een geschil tussen de Dealer en Pentair dat ontstaat vóór de datum waarop Pentair de herziene Overeenkomst publiceerde, of anderszins de Dealer in overeenstemming met Artikel 24 op de hoogte bracht van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u uw inhoud te verwijderen en het gebruik van de Service stop te zetten. Het gebruik van de Service door de Dealer na eventuele wijzigingen aan deze Overeenkomst houdt de aanvaarding van dergelijke wijzigingen door de Dealer in. De legende ‘Laatst bijgewerkt’ hierboven geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst werd gewijzigd. Pentair kan, te allen tijde en zonder aansprakelijkheid, de Service geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten; eventuele vergoedingen aanrekenen, wijzigen of kwijtschelden die nodig zijn om de Service te gebruiken, na kennisgeving aan de Dealer in overeenstemming met Artikel 24; of opportuniteiten aanbieden aan alle of een deel van de gebruikers van de Service.  

Pentair stelt de Service ter beschikking volgens de voorwaarden uit deze Overeenkomst en op voorwaarde dat u deze aanvaardt en naleeft.  

 1. Definities

 • “Gegevensbeschermingswetten” betekent alle toepasselijke Wetten inzake gegevensbescherming, de verwerking van persoonsgegevens en privacy, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679; (b) de Britse Gegevensbeschermingswet uit 2018; (c) de ePrivacyrichtlijn 2002/58/EC en de Britse Verordening inzake Privacy & Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) uit 2003 en alle nationale gegevensbeschermingswetten die van toepassing kunnen zijn op Pentair en de Dealer, zoals die allemaal van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd; 

 • “IoT-toestel” betekent elk toestel dat aangesloten is of kan worden op het ‘internet of things’. 

 •  “Derde” betekent een andere persoon of entiteit dan de Dealer en Pentair, en omvat elke onderaannemer, onafhankelijke aannemer, dochteronderneming of dienstverlener van de Dealer. 

 • Andere termen met een hoofdletter hebben de betekenis die in deze Overeenkomst is gedefinieerd. 

Een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw aangenomen. 

 1. Toekenning en toepassingsgebied van licenties.  

Mits de Dealer alle voorwaarden van deze Overeenkomst strikt naleeft, kent Pentair hierbij aan de Dealer een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie toe tijdens de Termijn (zoals hieronder bepaald) om de Service te gebruiken zoals vastgelegd in dit Artikel 2. Deze licentie geeft de Dealer het recht om: 

 • alle software die Pentair ter beschikking stelt als onderdeel van de Service, te downloaden, installeren en gebruiken op een mobiel toestel dat de Dealer bezit of beheert, in overeenstemming met alle toepasselijke documentatie, voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Dealer; en 

 • een (1) exemplaar van een deel van de Service te bekijken op een enkel toestel voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Dealer. 

 1. Licentiebeperkingen.  

Rechtstreeks of onrechtstreeks is het de Dealer niet toegestaan: 

 • de Service te gebruiken (met inbegrip van kopieën ervan maken) buiten het kader van de volgens Artikel 2 toegekende licentie; 

 • de Service te gebruiken in verband met een bedrijf dat u heeft verkocht of anderszins heeft overgedragen of geen controle over heeft; 

 • tenzij dat uitdrukkelijk mogelijk wordt gemaakt binnen de Service, een Derde toegang geven tot of gebruik laten maken van de Service; 

 • de Service of een deel daarvan wijzigen, vertalen, aanpassen of anderszins afgeleide werken ervan maken, verbeteringen of andere wijzigingen aanbrengen, die al dan niet beschermd kunnen worden door auteursrechten of octrooien; 

 • de broncode van de Service of een deel daarvan te reverse engineeren, ontleden, decompileren of anderszins trachten toegang te krijgen tot de broncode; 

 • eventuele handelsmerken of aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele of gedeponeerde handelsmerken die op of met de Service worden verstrekt, inclusief een deel daarvan, verwijderen, wissen, wijzigen of verbergen; 

 • de Service geheel of gedeeltelijk kopiëren; 

 • de Service of enige functies of functionaliteit van de Service verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een Derde om welke reden dan ook, al dan niet via een netwerk of gehost, inclusief in verband met het internet of een webhosting, wide area network (WAN), virtual private network (VPN), virtualisatie, time-sharing, servicebureau, software as a service, cloud of andere technologie of dienst; 

 • de Service gebruiken in strijd met nationale, statale, provinciale en lokale wetten, regels, regelgevingen, richtlijnen, statuten, bevelschriften, vonnissen, besluiten, uitspraken en afdwingbare regelgevende richtsnoeren (“Wet”) die van toepassing zijn op het gebruik door de Dealer; 

 • de Service gebruiken voor een concurrentieanalyse van de Service, de ontwikkeling van een concurrerende website of app, product of dienst, of voor andere doeleinden die in het commerciële nadeel van Pentair zijn; 

 • de Service gebruiken in verband met een verkoop, licentiegeving of terbeschikkingstelling van producten van een concurrent van Pentair, eventuele nagemaakte producten of producten die, naar de mening van Pentair, de intellectuele eigendomsrechten van Pentair overtreden, misbruiken of schenden; 

 • toestaan dat inhoud, afbeeldingen, informatie of een ander deel van de Service ter beschikking van een Derde wordt gesteld op een ander platform, gedrukt of elektronisch, behalve voor zover de functionaliteit van de Service specifiek deze handeling toelaat; of  

 • een robot, spider, toepassing voor opzoekingen/opvragingen op een website of een ander manueel of automatisch toestel gebruiken om inhoud van de Service op te vragen, te indexeren, te “schrapen”, te “dataminen” of anderszins te verzamelen, of de navigatiestructuur of voorstelling van de Service te reproduceren of omzeilen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pentair. 

 

 1. Materialen/diensten van Derden  

De Dealer erkent en gaat ermee akkoord dat de Service software, producten, diensten, inhoud, gegevens of andere materialen kan omvatten die eigendom zijn van Derden (“Materialen/diensten van Derden”) en die ter beschikking van de Dealer worden gesteld onder voorwaarden (inclusief licenties en privacybeleidslijnen) die bovenop komen en/of verschillen van de voorwaarden uit deze Overeenkomst (“Voorwaarden van Derden”). Pentair heeft geen controle over, ondersteunt geen en is niet verantwoordelijk voor Materialen/diensten van Derden, inclusief de juistheid, geldigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van Materialen/diensten van Derden, of eventuele intellectuele eigendomsrechten daarin. Niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring of garantie van Pentair met betrekking tot Materialen/Diensten van Derden. Pentair is niet verplicht om Materialen/Diensten van Derden te monitoren en Pentair kan de toegang tot Materialen/Diensten van Derden (geheel of gedeeltelijk) te allen tijde blokkeren of uitschakelen via de Service. Daarnaast impliceert de beschikbaarheid van Materialen/Diensten van Derden via de Service niet de goedkeuring door Pentair van of de band van Pentair met een leverancier van dergelijke Materialen/Diensten van Derden. 

 • Hierbij gaat de Dealer ermee akkoord om gebonden te zijn door alle Voorwaarden van Derden en deze na te leven. In het bijzonder is het gebruik van Google Maps door de Dealer onderworpen aan de op dat moment geldende Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.com/help/terms_maps.html en het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/ . Elke inbreuk op Voorwaarden van Derden door de Dealer is ook een inbreuk op deze Overeenkomst. Indien de Voorwaarden van Derden om welke reden dan ook worden beëindigd of vervallen, kan Pentair het betrokken deel van de Service onmiddellijk beëindigen, inclusief alle rechten en licenties op dat deel van de Service, zonder boete of verdere verplichting jegens de Dealer, na kennisgeving aan de Dealer in overeenstemming met Artikel 24. 

 • De Service kan samen met bepaalde ‘open source’-softwarecomponenten (“Open Source-componenten”) worden verleend of deze anderszins bevatten, in het kader van hun respectieve ‘open source’-licentieovereenkomsten (“Open Source-licenties”) die worden erkend in de Service of op een andere locatie die van tijd tot tijd wordt aangegeven door Pentair. De Dealer erkent en gaat akkoord met de voorwaarden in elke Open Source-licentie en zal alle dergelijke voorwaarden naleven. Met betrekking tot elke Open Source-component, voor zover er tegenstrijdigheden zijn tussen voorwaarden uit deze Overeenkomst en eventuele voorwaarden uit de respectieve Open Source-licentie, zullen de tegenstrijdige voorwaarden uit deze Overeenkomst niet van toepassing zijn.  

 • De Service kan de Dealer toelaten om over te gaan tot de communicatie, verzending en uitwisseling van bepaalde informatie of persoonsgegevens tussen de Service en bepaalde software, toestellen of systemen die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Derden (“Activa van Derden”). Pentair heeft geen controle over de vorm of kwaliteit van eventuele (persoons)gegevens of informatie die wordt gegenereerd of overgedragen door de Activa van Derden, ook via API’s. Derhalve gaat de Dealer akkoord met het volgende:  

 • De Dealer aanvaardt alle beperkingen inzake de weergave en het gebruik van alle gegevens en informatie die worden geïmporteerd via Activa van Derden; 

 • De Dealer is en blijft verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden geüpload en geïmporteerd via Activa van Derden; en 

 • Pentair kan het volume en het type gegevens en informatie beperken dat naar en van de Service wordt verzonden, indien Pentair van mening is dat dit volume of type gegevens of informatie de prestaties van de Service of andere apparatuur of systemen negatief kan beïnvloeden. 

 1. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service  

 • De Dealer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de Service via toegang die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verschaft door de Dealer. Met name en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken is de Dealer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden om actie te ondernemen met betrekking tot de Service door een persoon of entiteit aan wie de Dealer toegang kan verlenen tot of gebruik laten maken van de Service. De Dealer zal alle login ID’s, wachtwoorden en andere toegangsgegevens met betrekking tot de Service vertrouwelijk en veilig houden ten overstaan van alle onbevoegde Derden. 

 • De Service kan een functionaliteit omvatten waarmee de Dealer de machines of apparatuur in verband met de IoT-toestellen kan bedienen, inclusief het op afstand activeren van bepaalde aspecten van de machines of apparatuur in verband met IoT-toestellen. Pentair en zijn licentiegevers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers en distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van dergelijke functionaliteit. Elke toegang tot of gebruik van dergelijke functionaliteit is uitsluitend op eigen risico. De Service voorkomt geen prestatie- of onderhoudsproblemen met betrekking tot de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten. Dienovereenkomstig blijven de Dealer en Eindgebruikers van de Dealer (zoals hieronder gedefinieerd) uitsluitend verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de machines of apparatuur in verband met de IoT-toestellen. De Service voorziet niet in een verzekering voor de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten, is geen verzekeringsproduct en vervangt geen regelmatig onderhoud van de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten. 

 • De Service kan informatie en persoonsgegevens met betrekking tot o.a. IoT-toestellen en mobiele toestellen en het gebruik en de exploitatie ervan verzamelen, verzenden en verwerken, zoals verder uiteengezet in de Privacyverklaring van Pentair (zie Artikel 7 hieronder) of de Voorwaarden van Derden (indien van toepassing). Deze Privacyverklaring en Voorwaarden kunnen mettertijd worden bijgewerkt (samen met de “Toestelgegevens” de “Service-informatie” genoemd). “Toestelgegevens” betekent de (persoons)gegevens die naar Pentair en/of zijn onderaannemers worden doorgestuurd of anderszins ter beschikking gesteld door of in naam van de Dealer en de werknemers, agenten en aannemers van de Dealer, in verband met hun gebruik van de Service, of met betrekking tot de IoT-toestellen en mobiele toestellen van de Dealer die met de Service worden gebruikt Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt de Dealer in met het verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken, delen en openbaar maken van alle Service-informatie, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Pentair of de Voorwaarden van Derden (indien van toepassing).  

 • De Dealer begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service-informatie kan worden verzonden naar en verwerkt in landen waar andere gegevensbeschermingswetten gelden dan in het land waar de Dealer gevestigd is of waar de Dealer zijn hoofdvestiging heeft. De Dealer neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de Service-Informatie, afgezien van wat uitdrukkelijk is vastgelegd in deze Overeenkomst of vereist is door de toepasselijke Wet. 

 • De Dealer kent hierbij aan Pentair een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, betaald recht en licentie toe, waaronder het recht om sublicenties toe te kennen en te machtigen op diverse niveaus, toegang te verlenen, te verwerken, te behandelen, te wijzigen, te compileren met andere gegevens of werken en/of afgeleide werken van de Service-informatie te creëren: (i) voor alle doeleinden beschreven in en in overeenstemming met de Privacyverklaring van Pentair; (ii) anderszins de verplichtingen van Pentair jegens de Dealer na te komen en analyses, bedrijfsinformatie, operationele informatie en andere diensten te verlenen aan de Dealer; en (iii) de producten en diensten van Pentair te verbeteren en analyses, bedrijfsinformatie, operationele informatie en andere diensten te verlenen, ook voor andere licentiehouders van Pentair in overeenstemming met de Privacyverklaring van Pentair. 

 • Elke Dealer gaat er hierbij mee akkoord dat hij uitsluitend verantwoordelijk is voor het naleven van alle toepasselijke Wetten, waaronder: (1) wetten inzake overheidsopdrachten; (2) wetten inzake omkoping, fraude, corruptie of internationale handel, zoals de Britse Anti-omkopingswet, artikel 246-252 van het Belgische Strafwetboek (omkoping van ambtenaren; artikel  504bis en ter van het Belgische Strafwetboek (omkoping van privépersonen) en alle toepasselijke anti-omkopingswetten en handelswetten van andere landen, zoals gewijzigd; (3) alle Wetten inzake intellectuele eigendomsrechten; (4) alle EU-mededingingswetten, waaronder art. 101 en 102 TFEU (5) Wetten die van toepassing zijn op online gedrag, online inhoud, consumentenbescherming en Wetten inzake het gebruik van de Service door de Dealer of een andere verwerking van de Service-Informatie, waaronder het bekomen van alle nodige toestemmingen van alle andere personen die communicatie of andere connectiviteit ermee mogelijk hebben gemaakt via de Service (“Eindgebruikers van de Dealer”), en met betrekking tot de overdracht van (persoons)gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. De Dealer zal ook de Eindgebruikers van de Dealer alle dergelijke Wetten doen naleven.  

 • Hierbij verklaart, garandeert en verbindt elke Dealer zich ten overstaan van Pentair dat: (x)  hij zich heeft verzekerd van alle rechten en die zal behouden, en dat hij alle nodige kennisgevingen heeft gedaan en alle wettelijk vereiste toestemmingen heeft bekomen, die nodig zijn om de Service-informatie te gebruiken en ter beschikking te stellen (waaronder Inzendingen) die werd doorgestuurd, ingezonden of anderszins ter beschikking gesteld door de Eindgebruikers van de Dealer, rechtstreeks of via toestellen en apparatuur, zonder de rechten van de Eindgebruiker van de Dealer of een Derde te schenden, en zonder anderszins verplichtingen op te leggen aan Pentair jegens Eindgebruikers van de Dealer. Elke Dealer zal Pentair onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer een Eindgebruiker van de Dealer toepasselijke inhoud intrekt, een toepasselijk bezwaar maakt of een opt-outrecht uitoefent met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen, openbaar maken en elke andere verwerking van Service-informatie door de Dealer in overeenstemming met deze Overeenkomst; en (y) hij een actuele lijst zal bijhouden van alle werknemers, consultants of andere dochterondernemingen van de Dealer die als gebruiker via de account van de Dealer toegang hebben tot de Service. 

 • Met betrekking tot Service-informatie die een Dealer inzendt of anderszins ter beschikking stelt van Pentair (“Dealergegevens”), is elke Dealer uitsluitend verantwoordelijk voor Dealergegevens, waaronder (x) de juistheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en gepastheid van Dealergegevens; (y) het maken en bijhouden van backups en kopieën van alle Dealergegevens, ook voor gebruik in geval van een ramp of verlies van Dealergegevens die in de Service zijn opgeslagen; en (z) het toepassen van procedures om fouten en weglatingen in Dealergegevens te identificeren en verbeteren. Tenzij dat uitdrukkelijk wordt toegestaan door Pentair, zullen Dealers geen Service-informatie (waaronder Dealergegevens) kopiëren of opslaan die via de Service werd bekomen. De rechten van Dealers op Dealergegevens zullen onderworpen blijven aan bijkomende beperkingen of voorwaarden die op Dealergegevens van toepassing zijn volgens een andere overeenkomst die de Dealer heeft gesloten met Pentair of een Derde, en Pentair geeft geen verklaringen of garanties aan Dealers met betrekking tot Dealergegevens onder deze Overeenkomst. 

 • Voor enkele functies van de Service kan het gebruik van diverse communicatiesystemen nodig zijn, zoals draadloze communicatiedragers voor telematica, op satellieten gebaseerde communicatiesystemen, internetproviders en andere gelijkaardige systemen. Pentair gebruikt diverse technologieën en processen voor een veilige communicatie binnen de door Pentair verschafte communicatiesystemen; de Dealer erkent echter dat dergelijke communicatiemethoden een inherent risico op onderschepping en/of interferentie inhouden en dus misschien onveilig zijn. De Dealer gaat hierbij akkoord met dergelijke communicatie en ziet af van alle claims van de Dealer tegen Pentair met betrekking tot dergelijke communicatie. Pentair is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, kwaliteit of uitvoering van communicatiediensten of apparatuur geleverd door telecommunicatiedragers. 

 • Pentair behoudt zich het recht voor om de aanvaarding te weigeren van Service-informatie (waaronder Dealergegevens) die de Dealer kan verstrekken. Niettegenstaande het voorgaande erkent de Dealer dat Pentair niet verantwoordelijk is voor het wissen of niet opslaan van Service-informatie. 

(i)   

 

 1. Nalevingsmaatregelen. 

Tijdens de Termijn heeft Pentair het recht (maar niet de verplichting) om het gebruik van de Service door de Dealer te monitoren, analyseren en controleren om na te gaan of de Dealer deze Overeenkomst naleeft. 

 1. Privacyverklaring - Gegevensbescherming  

Zowel de Dealer als Pentair zullen (i) de Gegevensbeschermingswetten naleven en (ii) de andere partij geen inbreuk doen plegen op een verplichting krachtens de Gegevensbeschermingswetten. De Dealer zal Pentair onverwijld op de hoogte brengen als hij een feitelijke of mogelijke niet-naleving van de Gegevensbeschermingswetten vaststelt. 

De Dealer zal de Eindgebruikers van de Dealer informeren dat elk verzoek met betrekking tot de aan hen verleende rechten krachtens de Gegevensbeschermingswetten (bv. het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op bezwaar en het recht om niet onderworpen te zijn) rechtstreeks aan Pentair moet worden gericht. Zonder de bepalingen uit Artikel 5 of eventuele toepasselijke Voorwaarden van Derden te beperken, gaat de Dealer ermee akkoord dat de Privacyverklaring, zoals gepubliceerd op de website op [https://www.pentair.com/en/privacy-notice.html], van toepassing is op de verwerking van alle persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst. Hierbij verklaart de Dealer de Privacyverklaring te hebben gelezen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Pentair heeft het recht de Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zal dergelijke wijzigingen meedelen in overeenstemming met Artikel 24.  

 1. Onderhoud en ondersteuning  

 • “Update” betekent elke toepasselijke update, patch, bug- of foutcorrectie of andere wijziging van de Service of IoT-apparaat van Pentair of een onderdeel daarvan, via een medium dat Pentair naar eigen goeddunken kan kiezen. “Upgrade” betekent elke kleine verbetering van de functionaliteit of andere kleine wijziging aan de Service die geen Update is. Pentair kan Updates of Upgrades ontwikkelen. Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder bijkomende kennisgevingen of toestemmingen. Hierbij stemt de Dealer in met automatisch Updates of Upgrades. Als de Dealer niet instemt met automatische Updates of Upgrades, gaat de Dealer ermee akkoord om de Service niet te gebruiken. U moet uw gebruik van de Service en het IoT-toestel van Pentair stopzetten en uw account voor de Service beëindigen.  

 • De Dealer erkent en gaat ermee akkoord dat Pentair niet vereist is om onderhoud, ondersteuning, herstelling, Updates of Upgrades, of bijstand met betrekking tot de Service aan te bieden of ter beschikking te stellen. Als Pentair echter een Update of Upgrade van de Service over het algemeen publiekelijk beschikbaar maakt voor zijn licentiehouders, anders dan op maat, mag Pentair maar is het niet verplicht om de Dealer dezelfde Update of Upgrade te bezorgen zonder bijkomende kosten. De Dealer erkent en gaat ermee akkoord dat u vereist kunt zijn om Updates te installeren voor de correcte werking van de Service of het IoT-toestel van Pentair. U zal dergelijke vereiste Updates onmiddellijk installeren. 

 • Voor alle duidelijkheid, dergelijke Update of Upgrade die hierbij ter beschikking van de Dealer wordt gesteld, zal worden beschouwd als onderdeel van de Service en zal onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor zover dat niet wordt verboden door toepasselijke Wetten, kan Pentair de IoT-toestellen op afstand openen en programmeren, waaronder telematicatoestellen die op IoT-toestellen zijn geïnstalleerd, voor alle doeleinden, waaronder bijvoorbeeld (i) voor het installeren van updates en upgrades van software, firmware of besturingssystemen (bijvoorbeeld om de veiligheid of beveiliging te verbeteren, om de correcte werking van IoT-toestellen te verzekeren); of (ii) om nieuwe functies te introduceren en/of het soort en de frequentie van gegevens te wijzigen die via toestellen worden verzonden (bijvoorbeeld om problemen op te lossen vanop afstand en/of de klantwaarde te verhogen).   Pentair kan niet garanderen dat gebruikersvoorkeuren en configuratie-instellingen van de Dealer bewaard zullen blijven na een update van IoT-toestellen, die op afstand of anderszins werd uitgevoerd. Tenzij dat wordt verboden door toepasselijke Wetten, kan Pentair dergelijke activiteiten uitoefenen zonder de Dealer op de hoogte te brengen. 

 1. Intellectuele-eigendomsrechten.  

De Dealer erkent en gaat ermee akkoord dat de Service wordt verleend onder licentie en niet wordt verkocht aan de Dealer en dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien en handelsmerken tussen de Dealer en Pentair het eigendom van Pentair zijn. De Dealer verwerft geen eigendomsbelang in de Service krachtens deze Overeenkomst, of andere rechten hierop, behalve het recht op het gebruik van de Service in overeenstemming met de toegekende licentie en onderworpen aan alle voorwaarden en beperkingen krachtens deze Overeenkomst. Pentair behoudt zich alle rechten, titels en belangen in en op de Service voor en zal deze behouden, alsook alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Service (waaronder de “look & feel” en structuur, volgorde en organisatie van de Service), tenzij uitdrukkelijk toegekend aan de Dealer krachtens deze Overeenkomst. De Dealer zal de Service (met inbegrip van alle kopieën ervan) vrijwaren tegen inbreuken, misbruik, diefstal, verkeerd gebruik of ongeoorloofde toegang. De Dealer zal Pentair onmiddellijk op de hoogte brengen als de Dealer weet krijgt van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Pentair op de Service en, voor rekening van Pentair, zijn volle medewerking verlenen aan Pentair bij alle gerechtelijke stappen die Pentair onderneemt om zijn intellectuele eigendomsrechten af te dwingen.  

 

 1. Handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde materialen 

Hierbij kent Pentair aan de Dealer een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije, herroepbare en beperkte licentie toe om de handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, slogans, labels, logo’s en andere merkidentificerende symbolen van Pentair te gebruiken, die al dan niet geregistreerd zijn bij lokale, statale, provinciale of federale overheden (de “Pentair-merken”) uitsluitend met het oog op de marketing en verkoop van die Producten en diensten in de geografische gebieden die in de overeenkomst(en) met Pentair zijn vastgelegd. De Dealer zal geen ander gebruik maken van de Pentair-merken. Het gebruik van de Pentair-merken door de Dealer zal de dan geldende Partner Brand Guide van Pentair naleven die wordt gepost of waarnaar wordt gelinkt op www.pentair.com en die Pentair regelmatig kan wijzigen. De inhoud van de dan geldende Partner Brand Guide is door verwijzing opgenomen in deze paragraaf. 

 • De Dealer zal samenwerken met Pentair om de controle van Pentair over de aard en kwaliteit van het gebruik van de Pentair-merken door de Dealer mogelijk te maken.  De Dealer zal elke inbreuk op de Pentair-merken en de daarmee verband houdende Producten en diensten onmiddellijk melden en Pentair bijstaan bij het beschermen van de rechten van Pentair hierop, en zal geen actie ondernemen (of nalaten te ondernemen) die de intellectuele eigendomsrechten van Pentair of zijn positie in een rechtszaak of vordering met betrekking tot dergelijke rechten schaadt of benadeelt. 

 • De Dealer kan alle reclame, display- en promotiematerialen van Pentair vragen die Pentair gebruikt en doorgaans ter beschikking stelt van andere verkoper, mits dergelijke materialen redelijk beschikbaar zijn.  De Dealer zal enkel materialen gebruiken die de dan geldende normen inzake handelsmerken en marketing van Pentair naleven, die Pentair regelmatig kan wijzigen.  Als de Dealer marketingmaterialen wenst te gebruiken die niet door Pentair zijn geleverd of voordien goedgekeurd, moet de Dealer dergelijke materialen laten goedkeuren door Pentair, voorafgaand aan het gebruik ervan.   

 • De Dealer zal Pentair-merken niet gebruiken of door iemand laten gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van Pentair.  De Dealer zal geen kopieën maken van auteursrechtelijk beschermde materialen van Pentair, met inbegrip van maar niet beperkt tot drukwerk over een Product, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pentair.   De Dealer zal zonder enige wijziging die Pentair-merken en/of handelsmerken en handelsnamen tonen op het Product, die daarop zijn aangebracht of aangeduid door Pentair.   De Dealer zal geen andere bijkomende handelsmerken of handelsnamen gebruiken dan zijn naam, handelsmerk of logo op of in verband met Producten, tenzij dat schriftelijk wordt toegestaan door Pentair. 

 • De Dealer zal het woord “Pentair”, een Pentair-merk of een verwarrend gelijkaardig handelsmerk niet gebruiken als onderdeel van de handelsnaam of naam van de entiteit van de Dealer.  Bovendien zal de Dealer geen Pentair-merk of een verwarrend gelijkaardig handelsmerk registreren of gebruiken in een websiteadres of URL.  Voor zover de Dealer een websiteadres of URL met een Pentair-merk registreert, wijst de Dealer hierbij dergelijk websiteadres of dergelijke URL toe aan Pentair.  

 • De termijn van de hierboven aan de Dealer toegekende licentie zal samenvallen met de termijn van de overeenkomst van de Dealer met Pentair, tenzij die eerder door Pentair wordt opgezegd met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de Dealer.  

 1. Inzendingen. 

 • De Service kan een functionaliteit omvatten waarmee de Dealer materialen (“Inzendingen”) ter beschikking kan stellen via of in verband met de Service, zoals message boards en andere fora, en functies om te chatten, te reageren en berichten te verzenden. Pentair heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of misbruik (inclusief enige distributie) door enige Derde Partij van enige Inzending. ALS U PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF ANDERE INFORMATIE OPENBAAR MAAKT VIA DE SERVICE, GEBEURT DAT UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. 

 • Voor elke Inzending kent de Dealer hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig licentieerbare licentie (op diverse niveaus) toe aan Pentair, zonder enige bijkomende vergoeding voor de Dealer of een Derde, om die Inzending te reproduceren, te verdelen, uit te voeren en weer te geven (publiekelijk of anderszins), daar afgeleide werken van te maken, aan te passen, te wijzigen of anderszins te gebruiken, te analyseren en te exploiteren in gelijk welk format of medium dat nu bekend is of hierna zal worden ontwikkeld, en voor alle doeleinden (waaronder promotiedoeleinden, zoals getuigenissen). De Dealer kent ons het recht toe om een Inzending te bewerken, te kopiëren, weer te geven, te publiceren en te verdelen. 

 • Bovendien, als de Dealer ideeën, voorstellen, suggesties of andere materialen (“Feedback”) bezorgt aan Pentair, in verband met de Service of anderszins, zal die Feedback worden beschouwd als een Inzending. Hierbij erkent en gaat de Dealer ermee akkoord dat dergelijke feedback niet vertrouwelijk is, dat het geven van dergelijke feedback belangeloos, ongevraagd en zonder enige beperking gebeurt, geen fiduciaire of andere verplichting oplegt aan Pentair en dat Pentair dergelijke feedback niet mag gebruiken voor andere doeleinden. 

 • De Dealer verklaart en garandeert dat de Dealer over alle nodige rechten beschikt om de licenties toe te kennen die in dit Artikel 11 worden toegekend en dat geen enkele Inzending onvolledig of onjuist, bedrieglijk, onrechtmatig of in strijd met een toepasselijke Wet (waaronder Gegevensbeschermingswetten) of een recht van een Derde is. 

 1. Termijn en beëindiging. 

 • Deze Overeenkomst en de in het kader van deze Overeenkomst verleende licentie blijven van kracht tot ze worden beëindigd zoals bepaald in deze Overeenkomst (de “Termijn”). Naast het voorgaande kan Pentair de toegang tot of het gebruik van de Service door de Dealer onmiddellijk beëindigen of opschorten, geheel of gedeeltelijk, zonder enige gerechtelijke tussenkomst en zonder kennisgeving aan de Dealer, indien Pentair vaststelt dat: (a) het redelijkerwijze nodig is om ongeoorloofde toegang tot de Service-informatie te voorkomen; (b) de Dealer een of meer voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft, of (c) het gebruik van de Service door de Dealer (i) een veiligheidsrisico voor de Service of een Derde inhoudt, (ii) een nadelige invloed kan hebben op de Service of de systemen van Pentair of een Derde, (iii) Pentair of een Derde kan blootstellen aan aansprakelijkheid, of (iv) verboden kan zijn door toepasselijke Wetten. Pentair kan ook op korte termijn stoppen met de Service, als Pentair vaststelt dat de verdere terbeschikkingstelling van de Service niet langer wordt gerechtvaardigd door de marktvraag, of onmiddellijk om eventuele toepasselijke Wetten na te leven. Bovendien kan Pentair de beschikbaarheid van de Service te allen tijde beperken, geheel of gedeeltelijk, voor een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, als Pentair redelijkerwijze vaststelt dat de verdere terbeschikkingstelling van de Service niet langer wordt gerechtvaardigd om juridische of regelgevende redenen. Bij dergelijke beëindiging of opschorting door Pentair zal het gebruiksrecht van de Dealer op de Service onmiddellijk ophouden te bestaan en kan Pentair, zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Dealer of een Derde, onmiddellijk de gebruikersnaam, het wachtwoord, de account en alle daarmee verband houdende materialen van de Dealer deactiveren of verwijderen, zonder enige verplichting om verdere toegang te verlenen tot dergelijke materialen. Als de Dealer niet langer gebruik wenst te maken van de Service, kan de Dealer zijn gebruik stopzetten en de Service verwijderen van de toestellen van de Dealer. 

 • Als u een IoT-toestel verkoopt of anderszins overdraagt aan een nieuwe eigenaar of anderszins niet langer het recht heeft om een IoT-toestel met de Service te controleren of monitoren, houdt uw gebruiksrecht op de Service met betrekking tot dat IoT-toestel automatisch op te bestaan en stemt u ermee in om het IoT-toestel onmiddellijk te verwijderen uit uw account voor de Service. De nieuwe eigenaar zal niet het recht hebben om het IoT-toestel of de Service voor uw account te gebruiken en zal zich moeten registreren voor een aparte account en deze Overeenkomst moeten aanvaarden. 

 • Bij het beëindigen van deze Overeenkomst zal de hierbij toegekende licentie ook worden beëindigd en zal de Dealer zijn gebruik van alle kopieën van materialen binnen de Service die in het bezit of onder de controle van de Dealer zijn, stopzetten en dergelijke kopieën vernietigen. 

 1. Garantiedisclaimer.  

DE SERVICE EN ALLE MATERIALEN/DIENSTEN VAN DERDEN (WAARONDER INZENDINGEN) WORDEN AAN U VERSTREKT “AS IS” EN “AS AVAILABLE”, MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGELATEN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DOET PENTAIR UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, STATUTAIRE OF ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN INZAKE VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES, PRESTATIES, GEBRUIKEN OF HANDELSPRAKTIJKEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GEEFT PENTAIR GEEN GARANTIE OF TOEZEGGING EN GEEFT HET GEEN ENKELE VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK DAT DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DE BEOOGDE RESULTATEN ZAL BEREIKEN, COMPATIBEL ZAL ZIJN OF ZAL WERKEN MET ENIGE ANDERE TOEPASSING, SYSTEEM, APPARAAT OF DIENST, GEGEVENS NAUWKEURIG OF VOLLEDIG ZAL VERWERKEN OF COMPILEREN, ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN, VOLDOET AAN ENIGE PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. NIETTEGENSTAANDE UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE EN ONGEACHT DE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE WORDT VERSTREKT (AL DAN NIET JUIST), OOK MET BETREKKING TOT DE WERKINGS-, ONDERHOUDS- OF PRESTATIETOESTAND VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN VERBAND MET DE SERVICE WORDEN GEBRUIKT, BENT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR EN AANVAARDT U ALLE RISICO’S IN VERBAND MET DE CORRECTE WERKING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN VERBAND MET DE SERVICE WORDEN GEBRUIKT. DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES IS VERBODEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN. IN DAT GEVAL ZIJN SOMMIGE VAN DEZE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING. 

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid  

VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL PENTAIR IN GEEN GEVAL EEN AANSPRAKELIJKHEID DRAGEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST EN/OF UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN (OF DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN PRODUCT OF COMPONENT WAARMEE DE SERVICE VERBINDING MAAKT), WEGENS LICHAMELILJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE (WAARONDER SCHADE AAN APPARATUUR), WEGENS INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, COMPUTERSTORINGEN OF -DEFECTEN. 

DE MAXIMALE GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN PENTAIR KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST ZAL IN GEEN GEVAL MEER DAN EUR [100] BEDRAGEN. DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PENTAIR IS CUMULATIEF EN HET BESTAAN VAN MEER DAN EEN CLAIM ZAL DEZE LIMIET NIET VERGROTEN OF VERLENGEN. 

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT DERGELIJKE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACTUELE OF EXTRACONTRACTUELE INBREUK EN ONGEACHT DERGELIJKE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID TE VOORZIEN WAS OF PENTAIR OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID. Vrijwaring  

 

 1. Vrijwaring  

De Dealer gaat ermee akkoord om Pentair; zijn dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven, en zijn en hun bestuurders, kaderleden, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten (“Gevrijwaarden”) te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen elke claim, eis of rechtsvordering van een Derde die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) de toegang tot of het gebruik van de Service door de Dealer of door een andere persoon of entiteit aan wie de Dealer toegang kan verlenen tot of gebruik kan laten maken van de Service, waaronder lichamelijk letsel of schade aan apparatuur of andere eigendommen; (b) Service-informatie (waaronder Toestelgegevens) en/of andere gegevens die ter beschikking worden gesteld van de Dealer of door de Dealer of door een andere persoon of entiteit; (c) een Inzending; (d) een inbreuk op deze Overeenkomst door de Dealer, met inbegrip van de hierin gegeven verklaringen en garanties; (e) nalatigheid of kwaad opzet van de Dealer; of (f) een inbreuk, misbruik of schending van een eigendomsrecht of ander recht van een Derde door de Dealer. 

 

 1. Exportverordening. 

Hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks mag de Dealer de Service niet exporteren, wederexporteren, beschikbaar of toegankelijk stellen vanuit een rechtsgebied of land buiten de EU of een rechtsgebied of land waarnaar de export, wederexport of terbeschikkingstelling wettelijk is verboden. De Dealer zal alle toepasselijke Wetten naleven en alle vereiste verbintenissen nakomen (waaronder het bekomen van een eventueel noodzakelijke exportvergunning of een andere goedkeuring van overheidswege) voorafgaand aan het exporteren, wederexporteren, ter beschikking stellen of anders toegankelijk maken van de Service buiten de EU. De Dealer verklaart en garandeert dat de Dealer: (a) niet gevestigd is in een land dat onder embargo van de VS, EU of VN valt, of dat wordt beschouwd als een land dat “terroristen ondersteunt”; of (b) niet vermeld wordt op de kaart van EU-sancties. 

 1. Telematica-apparaten. 

De verzending van informatie met een telematicatoestel (waaronder een gsm, satelliet, local area networks en andere gelijkaardige systemen) kan onderworpen zijn aan wettelijke voorschriften (waaronder de toelating voor het gebruik van radiofrequenties) die van locatie tot locatie kunnen verschillen. De Dealer gaat ermee akkoord om alle wettelijke voorschriften in verbad met de verzending van informatie via telematicatoestellen na te leven, waaronder het beperken van het gebruik van dergelijke toestellen tot die locaties waar alle wettelijke voorschriften voor het gebruik van het toestel en de daarmee verband houdende communicatienetwerken worden nageleefd. Tenzij dat verboden is door toepasselijke Wetten, ziet Pentair af van elke aansprakelijkheid wegens het niet naleven van wettelijke voorschriften in verband met de verzending van informatie via telematicatoestellen. Indien Pentair een dergelijke niet-conformiteit ontdekt, kan Pentair de overdracht van informatie via dat apparaat stopzetten. 

 

 

 1. Vertrouwelijkheid  

Tenzij dat uitdrukkelijk is vastgelegd in deze Overeenkomst of vereist is door een wet of gerechtelijk bevel, is alle informatie over de activiteiten van Pentair, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over zijn computerprogramma’s of processen, klanten, objectcodes of broncodes, producten, prijzen, werknemers, verkoop, marketing of financiële aangelegenheden die aan de Dealer wordt bekendgemaakt tijdens het gebruik van de Service, vertrouwelijk en/of bedrijfseigen informatie van Pentair en mogen de Dealer of de werknemers, consultants of aannemers van de Dealer deze niet bekendmaken aan Derden. Bovendien mogen de Dealer of de werknemers, consultants of aannemers van de Dealer dergelijke informatie niet gebruiken in hun eigen voordeel of in het voordeel van Derden, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst, of voor andere doeleinden dan voor het gebruik van de Service. 

 Als blijkt dat de Dealer of de werknemers, consultants of aannemers van de Dealer inbreuk hebben gepleegd op de bepalingen van dit Artikel (of inbreuk dreigden te plegen), zal Pentair het recht hebben om een bevoegde rechtbank te vragen tijdelijke of permanente dwangmaatregelen op te leggen aan de Dealer en de werknemers, consultants en aannemers van de Dealer met betrekking tot verdere inbreuken, en met betrekking tot dienstverlening aan een Derde aan wie de vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie van Pentair werd of kan worden verstrekt. Pentair zal bovendien het recht hebben om andere mogelijke rechtsmiddelen na te streven, waaronder schadevergoedingen. De bepalingen van dit Artikel zullen van toepassing zijn tijdens de duur van deze Overeenkomst en volledig van kracht blijven tot vijf (5) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst. 

 1. Scheidbaarheid.  

Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet afdwingbaar is krachtens de toepasselijke wetgeving, zal de rest van de bepaling worden gewijzigd om het beoogde doel van de oorspronkelijke term zo goed mogelijk te bewerkstelligen. Alle andere bepalingen van deze Overeenkomst zullen volledig van kracht blijven. 

 

 1. Toepasselijk recht 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met zijn principes inzake rechtsconflicten waardoor de Wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zouden zijn, en ongeacht de locatie van de Dealer.  

 

 1. Rechtsgebied.  

Voor zover toegestaan door toepasselijke Wetten zal elke rechtszaak, vordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de Service uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel, België  

 

 1. Verklaring van afstand. 

Niet-uitoefening of vertraging bij de uitoefening door een van beide partijen van enig recht of enige bevoegdheid krachtens deze Overeenkomst geldt niet als afstand daarvan, noch zal de enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of enige bevoegdheid krachtens deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander recht krachtens deze Overeenkomst uitsluiten. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.  

 

 1. Constructie. 

Elke hoofding, elk bijschrift of elke titel van een artikel in dit document dient enkel voor het gemak en definieert of verklaart geenszins enig artikel of enige bepaling. Alle termen in het enkelvoud zullen dezelfde betekenis hebben in het meervoud, waar dat gepast is en tenzij anders vermeld. Elk gebruik van de term “met inbegrip van” of variaties daarop in deze Overeenkomst, zal worden geïnterpreteerd alsof hij wordt gevolgd door “zonder enige beperking”. 

 

 1. Kennisgevingen. 

De Dealer gaat ermee akkoord dat Pentair met alle redelijke middelen contact kan opnemen met de Dealer, ook via de contactgegevens die de Dealer heeft verstrekt in zijn Serviceaccount, via e-mail of de gebruiksinterface voor de Service, om informatie en kennisgevingen in verband met de Service of deze Overeenkomst te bezorgen aan de Dealer.  

Kennisgevingen aan Pentair moeten gebeuren via aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, of e-mail op het volgende adres: Av. de Sévelin 20, 1004 Lausanne, Zwitserland , t.a.v.: Marketing Director of op het volgende e-mailadres: Laurent.Droulez@PENTAIR.COM Tenzij anders bepaald in toepasselijke Wetten zijn kennisgevingen van kracht (a) wanneer ze persoonlijk worden overhandigd, (b) zeven (7) dagen nadat ze aangetekend werden verzonden, met ontvangstbewijs en gefrankeerd, (c) twee (2) werkdagen na afgifte bij een particuliere koeriersdienst uit de sector, met een schriftelijke ontvangstbevestiging, (d) voor e-mails of andere elektronische verzendingen aan de Dealer, wanneer ze worden verzonden, of (e) indien ze in de gebruikersinterface voor de Service worden gepost voor de Dealer, wanneer ze worden gepost. De Dealer moet ervoor zorgen dat het e-mailadres en de contactgegevens in de account van de Dealer juist en up-to-date zijn.  

 

 1. Overdracht.  

De Dealer mag deze Overeenkomst of de rechten of plichten van de Dealer in het kader van deze Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van Pentair. Pentair mag deze Overeenkomst en de rechten of plichten van Pentair in het kader van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder toestemming. Alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. 

 

 1. Derde begunstigden.  

Deze Overeenkomst is bedoeld om uitsluitend ten goede te komen van de partijen en is niet bedoeld om ten goede te komen van Derden, tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Alleen de partijen bij deze Overeenkomst kunnen deze afdwingen. 

 1. Voortbestaan.  

De bepalingen van Artikel 1 (“Definities”), 5 (“Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service”), 9 (“Intellectuele eigendomsrechten”), 11 (“Inzendingen”), 12(“Beëindiging”), 13 (“Garantiedisclaimer”), 14 (“Beperking van aansprakelijkheid”), 15 (“Vrijwaring”), 18 (“Vertrouwelijkheid”), 20 (“Toepasselijk recht”), 21, (“Rechtsgebied”), dit Artikel  27 (“Voortbestaan”), en eventuele andere Artikel, bewijsstukken, addenda of bijlagen die , door hun aard, bedoeld zijn om voort te bestaan na de beëindiging, zullen elke verstrijking of beëindiging van deze Overeenkomst overleven. 

 1. Informatie of klachten  

Als de Dealer een vraag of klacht heeft over de Service, kan hij contact met Pentair opnemen op het adres vermeld in Artikel 24. Let wel: e-mails zijn mogelijk niet veilig. De Dealer voegt dus best geen gevoelige informatie of bijzondere categorieën persoonsgegevens toe aan zijn e-mail. 

 1. Apple-specifieke voorwaarden.  

Naast het akkoord van de Dealer met de voorgaande voorwaarden, en niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin, gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het gebruik van een versie van een mobiele app door de Dealer, inbegrepen in de Service, die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. (“Apple”, en dergelijks apps, de “iOS-app”). Apple is geen partij bij deze Overeenkomst en is niet de eigenaar van en verantwoordelijke voor de iOS-app. Apple geeft geen garantie voor de iOS-app, behalve, indien van toepassing, om de aankoopprijs ervan terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van of andere ondersteunende diensten voor de iOS-app en zal niet verantwoordelijk zijn voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de iOS-app, met inbegrip van productaansprakelijkheidsclaims van derden, claims dat de iOS-app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, claims die voortvloeien uit de bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving, en claims met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendom. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de iOS-app, inclusief vragen of klachten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten aan Pentair worden gericht in overeenstemming met het bovenstaande artikel “Informatie of klachten”. De licentie die hierbij werd toegekend aan de Dealer, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de iOS-app te gebruiken op een product van het Apple-merk dat werkt met het iOS-besturingssysteem van Apple en dat eigendom is of onder controle valt van de Dealer, of dat anderszins wordt toegelaten door de Gebruiksregels uit de voorwaarden voor de App Store van Apple, behalve dat de iOS-app ook door andere accounts van de Dealer kan worden gebruikt via de programma’s van Apple voor Family Sharing of volumeaankopen. Bovendien moet de Dealer de voorwaarden van een overeenkomst van derden naleven die op de Dealer van toepassing zijn wanneer hij de iOS-app gebruikt, zoals de serviceovereenkomst voor draadloze gegevens van de Dealer. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn begunstigde derden van deze Overeenkomst en, mits de Dealer de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, zullen het recht hebben (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen jegens de Dealer als begunstigde derde daarvan; niettegenstaande het voorgaande is het recht van Pentair om een afwijking, afstandsverklaring of schikking krachtens deze Overeenkomst aan te gaan, te herroepen of te beëindigen, niet onderworpen aan de toestemming van een Derde. 

 

 1. Elektronische handtekening en toestemming voor openbaarmaking  

In overeenstemming met de eIDAS-verordening nr. 910/2014 gaat de Dealer akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, digitale documenten en bescheiden in verband met deze Overeenkomst en alle toekomstige documenten en bescheiden in verband met de  iOS-app—waaronder deze elektronische handtekening en Toestemming voor Openbaarmaking en dat dit gebruik voldoet aan elke vereiste die Pentair oplegt aan de Dealer voor deze documenten en de schriftelijke inhoud daarvan. [De Dealer heeft het recht om een papieren exemplaar te ontvangen van alle documenten en bescheiden De Dealer kan (a) een (gratis) papieren exemplaar bekomen van alle document of bescheiden, (b) zijn toestemming voor het gebruik van elektronische/digitale documenten en bescheiden intrekken, of (c)] de contactgegevens van de Dealer bijwerken via uw account in de iOS-app.  

 1. Volledige Overeenkomst.  

Deze Overeenkomst vormt het volledige akkoord en de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de hierin behandelde materie en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot deze materie, die hierin worden gebundeld. 

 

Geolocation - Google Places API Attribution block

Alle vermelde handelsmerken en logo’s van Pentair zijn het eigendom van Pentair.

Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2022 Pentair. Alle rechten voorbehouden